PRDEZ

Troska pasterska o emigrantów - czyli o ludzi, którzy z jakiejkolwiek przyczyny, na stałe lub czasowo, przebywają poza własną Ojczyzną - stanowi integralną część misji Kościoła. Z tą świadomością Kościół w Polsce otacza opieką duszpasterstwo polskich emigrantów tak w wymiarze personalnym, jak i strukturalnym. Wśród struktur ułatwiających duszpasterstwo polskiej emigracji istnieje Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, skupiająca przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. PRDEZ tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia. PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi obecnie 75 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Podstawą działania Polskiej Rady Duszpasterskiej Zachodniej Europy są dokumenty Stolicy Apostolskiej odnoszące się do duszpasterstwa migrantów, wskazania II Polskiego Synodu Plenarnego oraz prerogatywy Konferencji Episkopatu Polski i jej Delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Szczególnym punktem odniesienia są „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące Duszpasterstwa Emigracji Polskiej”.

Celem PRDEZ jest wspieranie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w wykonywaniu jego funkcji oraz służenie mu radą przy rozwiązywaniu istotnych problemów personalnych i organizacyjnych, związanych z duszpasterstwem polskojęzycznym w poszczególnych krajach. Tworzenie wspólnej opiniotwórczej platformy osób duchownych, zakonnych i świeckich dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współdziałania w zakresie planowania i prowadzenia duszpasterstwa dla Polaków żyjących poza granicami ojczystego kraju. Wyznaczanie kierunków pracy duszpasterstwa emigracyjnego z uwzględnieniem programów duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz Kościołów partykularnych. Troszczenie się o przekazywanie religijnych i patriotycznych tradycji nowym pokoleniom Polaków na emigracji. Reprezentowanie emigracyjnych wspólnot w diecezjalnych, krajowych i europejskich strukturach katolików świeckich.

________________________________________________________________________________________________

16 - 18 LUTEGO 2018, WARSZAWA – spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 16 do 18 lutego w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Rada zrzesza osoby duchowne, zakonne i świeckie, reprezentujące polonijne środowiska duszpasterskie z kilkunastu krajów Europy. W skład Prezydium wchodzą rektorzy Polskich Misji Katolickich w Niemczech, Francji, Anglii i Walii oraz osoby świeckie, wybrane przez członków PRDEZ. Przewodniczącym Rady i Prezydium jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – bp Wiesław Lechowicz.

W tegorocznym spotkaniu Prezydium uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości bp Artur Miziński – sekretarz generalny KEP i ks. Tomasz Zaperty – duszpasterz dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej. Uczestnicy zostali też zaproszeni przez kardynała Kazimierza Nycza na Eucharystię i spotkanie w domu arcybiskupów warszawskich.

Prezydium podsumowało działalność Rady w minionym roku i pracę duszpasterską wśród Polonii. Głównym przedmiotem refleksji były kongresy nowej ewangelizacji, które odbyły się w Polskich Misjach Katolickich w Niemczech, Francji, Anglii. Kongresy zgromadziły wielką liczbę uczestników i potwierdziły duże zapotrzebowanie na stałą i pogłębioną formację chrześcijańską.

Kolejnym tematem obrad Prezydium było przygotowanie i zorganizowanie II Kongresu Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w dniach od 28 lipca do 5 sierpnia br. w Warszawie. Wydarzenie to stanie się także okazją do uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Wiarą powołani”.

Temat duszpasterstwa młodzieży w ośrodkach polonijnych był centralnym przedmiotem obrad. Uznano za konieczne wyjście duszpasterzy w kierunku młodych, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i w konsekwencji stworzyć warunki służące ich realizacji. W związku z tym postanowiono, by w duszpasterskich ośrodkach polonijnych przeprowadzić w najbliższym czasie ankietę wśród młodzieży. Odpowiedzi będą służyć przygotowaniu obrad kolejnego posiedzenia Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Domu Polskiej Misji Katolickiej we Francji - na Korsyce w dniach od 28 do 30 września br. i staną się punktem wyjścia do wypracowania nowych propozycji duszpasterskich.

Członkowie Prezydium wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą – księżom, siostrom i braciom zakonnym, a także osobom świeckim.

Z okazji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Prezydium zwraca się do wszystkich Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny z apelem o zachowanie tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, o dbanie o dobre imię Polski i Jej godne reprezentowanie, a także podtrzymywanie więzi z Polską.

___________________________________________________________________________

29.09 - 1 PAŹDZIERNIKA 2017, Schoenstatt (Niemcy) – zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej

W dniach od 29 września do 1 października 2017 r. odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Schoenstatt (Niemcy), na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski.

Na czele Rady, liczącej 70 osób, stoi Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej biskup Wiesław Lechowicz.

Tegoroczne obrady poświęcone były działalności charytatywnej w środowiskach polonijnych. Spotkanie odbywało się pod hasłem: „Wyobraźnia miłosierdzia w duszpasterskich ośrodkach polonijnych”. Referat wprowadzający w tematykę obrad "Miłosierdzie Boga podstawą posługi charytatywnej Kościoła" wygłosił ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W czasie obrad została przedstawiona przez poszczególne misje katolickie działalność charytatywna, która na co dzień jest realizowana i praktykowana w duszpasterstwie emigracyjnym. Między innymi wskazano na konieczność współpracy instytucji kościelnych i świeckich oraz na konieczność integralnej pomocy – duchowej, religijnej, prawnej, edukacyjnej i materialnej. Wśród osób do których jest i powinna być kierowana ta pomoc są: bezdomni, uzależnieni, więźniowie, chorzy i ubodzy, kobiety będące przedmiotem handlu ludźmi i żyjące z syndromem postaborcyjnym, pracownicy wyzyskiwani przez pracodawców, a także rodziny przeżywające problemy związane z rozłąką.

Członkowie PRDEZ modlili się w kaplicy Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu w intencji zmarłego w tym roku długoletniego wiceprzewodniczącego PRDEZ pana profesora Piotra Małoszewskiego.

Uczestnicy obrad mieli także okazję zapoznać się z działalnością Fundacji Jana Pawła II, którą przedstawił jej obecny administrator o. dr Krzysztof Wieliczko. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na konieczność ciągłego dbania o zachowanie pamięci o św. Janie Pawle II i na prowadzenie duszpasterstwa w duchu Jego nauczania. To zadanie staje się wyzwaniem także w perspektywie zbliżającej się 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W przyszłym roku będzie też obchodzona setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Duszpasterskie ośrodki polonijne będą organizować odpowiednie uroczystości i aktywnie się włączać w obchody jubileuszowe. W tym kontekście członkowie PRDEZ wyrazili swoje zatroskanie o dobre imię Polski w Europie i równocześnie zaniepokojenie przejawami przedkładania partykularnych interesów ponad polską rację stanu.

W trakcie zebrania podsumowano tegoroczne Kongresy Nowej Ewangelizacji w Niemczech, Francji i Anglii. Wnioski z tych kongresów przyczynią się do zintensyfikowania działalności ewangelizacyjnej w Polskich Misjach Katolickich Europy Zachodniej. W przyszłości planowane są kolejne kongresy w różnych krajach Europy.

Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się w dniach od 28-30 września 2018 r. na Korsyce, w Domu Rekolekcyjnym Polskiej Misji Katolickiej we Francji i poświęcone zostanie duszpasterstwu młodzieży.

_________________________________________________________________________________________ 

17–19 LUTEGO 2017, WARSZAWA – spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach 17-19 lutego 2017 roku, w budynku Sekretariatu Episkopatu Polski odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Obradom przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W skład PRDEZ, utworzonej w 1992 roku, wchodzi ponad 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym 2016 roku oraz pracę duszpasterską wśród Polonii w kontekście Roku Miłosierdzia, jubileuszu chrztu Polski oraz Kongresu Młodzieży Polonijnej i Światowych Dni Młodzieży. Omawiano także przygotowanie i przeprowadzenie kongresów nowej ewangelizacji w Polskich Misjach Katolickich w Anglii i Walii (15-17 i 22-24 września), Francji (28-30 kwietnia) i Niemczech (25-30 kwietnia). Podjęto ponadto temat działalności charytatywnej w środowiskach polskich emigrantów. Temat wyobraźni miłosierdzia w praktyce duszpasterskiej stanie się przedmiotem najbliższych obrad plenarnych PRDEZ, które odbędą się w Niemczech (Schoenstatt) w dniach od 29 września do 1 października.

Gościem Prezydium był Sekretarz Generalny Episkopatu Polski, bp Artur Miziński, który przedstawił zebranym sytuację i działalność Kościoła w Polsce. Członkowie Prezydium mieli okazję spotkać się również z rzecznikiem prasowym Episkopatu Polski, ks. dr Pawłem Rytlem Andrianikiem i Ekonomem Episkopatu, ks. dr Januszem Majdą.

Członkowie prezydium PRDEZ wyrażają głęboką wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą – księżom, siostrom zakonnym i osobom świeckim.

_______________________________________________________________________________________________

30.09 - 2 PAŹDZIERNIKA 2016, POZNAŃ – zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 30 września do 2 października 2016 r. odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luxemburga, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski.

Na czele Rady, liczącej 70 osób, stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ks. Biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stanisław Budyń – Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Niemczech; Pan Zenon Handzel– Wiceprzewodniczący Rady z Anglii; ks. dr Krzysztof Tyliszczak – Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Bogusław Brzyś – Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stefan Wylężek – Rektor PMK w Anglii i Walii; pani Małgorzata Dudek z Francji; pan mecenas Andrzej Holm z Niemiec i pani Katarzyna Takacsne-Kalińska z Węgier.

Tegoroczne obrady poświęcone były nowej ewangelizacji w środowiskach polonijnych. W refleksji pastoralnej pomagały referaty: ks. Bogusława Brzysia – Rektora PMK we Francji oraz członków Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Artura Godnarskiego i ks. Krzysztofa Czerwionki. Zebrani zwrócili uwagę na konieczność dobrego przygotowania środowisk polonijnych do zbliżających się w przyszłym roku Kongresów Nowej Ewangelizacji w Anglii, Francji i Niemczech. Podstawą ewangelizacji jest zażyłość ze słowem Bożym, dlatego w obradach uczestniczyli też przedstawiciele Szkoły Słowa Bożego, którzy przekazali informacje o nowych projektach służących promocji lektury i medytacji Słowa Bożego.

Refleksji pastoralnej i dyskusji towarzyszyła modlitwa w intencji Polonii i ich duszpasterzy. Gościem obrad był Przewodniczący KEP – ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, który przewodniczył Eucharystii. W swoim słowie nawiązał do przeżywanego w Polsce Roku Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży zakończonych w Krakowie oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Uczestnicy spotkania odwiedzili też miejsca związane z początkiem chrześcijaństwa w Polsce – w Poznaniu, Gnieźnie i Polach Lednickich, a także Dom Generalny Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku.

Kolejne obrady plenarne odbędą się w Schoenstatt w Niemczech w dniach od 29 września do 1 października 2017 roku i zostaną poświęcone tematyce związanej z posługą miłosierdzia.

_________________________________________________________________________________________________

1921 LUTEGO 2016, WARSZAWA spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach 19-21 lutego 2016 roku, w Siedzibie Caritas Polska w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Obradom przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz.

Polska Rada Duszpasterska Europy zachodniej (PRDEZ) została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi ponad 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym 2015 roku oraz dyskutowało nad tematem obrad plenarnych, które w tym roku odbędą się w Poznaniu w dniach od 30 września do 2 października. W roku 1050-lecia chrztu Polski PRDEZ podejmie refleksję nad współczesnymi duszpasterskimi wyzwaniami w środowiskach polonijnych, wynikających z zobowiązań chrzcielnych, kierując się wskazaniami papieża Franciszka, który podkreśla, że być chrześcijaninem oznacza być uczniem - misjonarzem Chrystusa. (Evangelii Gaudium, 120) Posiedzenie plenarne będzie też okazją do ukazania troski Polonii i Polaków za granicą, o zachowanie i przekazanie dziedzictwa chrześcijańskiego.

Prezydium omówiło ponadto kwestie duszpasterstwa polskojęzycznego związane z obchodami rocznicy chrztu Polski, ze Światowym Dniem Młodzieży oraz I Kongresem Młodzieży Polonijnej w Warszawie (17-20 lipca 2016). Przedmiotem obrad były również sprawy statutowe i organizacyjne PRDEZ.

Gościem Prezydium był Ks. Prałat Jarosław Mrówczyński, Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił zebranym sytuację i działalność Kościoła w Polsce. Członkowie Prezydium mieli okazję spotkać się w rezydencji Arcybiskupów warszawskich z Księdzem Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Członkowie prezydium PRDEZ wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą oraz nadzieję, że Rok Święty Miłosierdzia zaowocuje w środowiskach polonijnych pogłębieniem miłości do Boga i człowieka.

Skład Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej: ks. Prałat Stefan Wylężek - Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec - Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Bogusław Brzyś - Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii

__________________________________________________________________________

2–4 PAŹDZIERNIKA 2015, RZYM – zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 2 do 4 października 2015 r. odbyło się w Domu Hosianum przy Kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier, Hiszpanii i Polski.

Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczne spotkanie koncentrowało się na temacie duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowisku polskich emigrantów. W refleksji pastoralnej pomagały referaty Jadwigi i Jacka Pulikowskich, Ludmiły i Stanisława Grygielów oraz O. Prof. Dariusza Kowalczyka SJ. Zebrani zwrócili uwagę na konieczność intensyfikacji duszpasterskiej troski o małżeństwa i rodziny żyjące na emigracji między innymi przez tworzenie poradni rodzinnych oraz systematyczną formację nieograniczającą się do katechezy przedmałżeńskiej.

Członkowie PRDEZ modlili się w intencji polskich emigrantów przy grobie św. Jana Pawła II w Eucharystii, której przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko. Modlitwą obejmowano również rozpoczynający się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony małżeństwu i rodzinie.

Na zakończenie spotkania uroczystej liturgii przewodniczył Ks. Abp Szczepan Wesoły długoletni opiekun Polskiej Emigracji, a uczestnicy spotkania wzięli udział w modlitwie Anioł Pański na Placu Św. Piotra.

Kolejne obrady plenarne odbędą się w Polsce w dniach od 30 września do 2 października 2016 roku i zostaną poświęcone duszpasterstwu młodzieży.

___________________________________________________________________________

6–8 LUTEGO 2015, WARSZAWA - spotkania Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Podsumowanie dotychczasowej pracy i plany na najbliższy rok, w tym konferencja poświęcona małżeństwu i rodzinie - były tematami spotkania Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ), które zakończyło w niedzielę 8 lutego obrady w Warszawie.

Przedstawiciele Polonii z kilku krajów Europy Zachodniej krytycznie odnieśli się także do ratyfikowania przez polski parlament Konwencji przeciw zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Spotkanie odbyło się dniach 6-8 lutego, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Obradom przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski i ks. prałat Piotr Żendzian, prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA oraz Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym roku oraz przygotowało plan pracy duszpasterskiej na bieżący rok, w tym program spotkania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się w Rzymie w dniach od 2 do 4 października. Tematem tego spotkania będzie Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin na Emigracji.

Prezydium zapoznało się także z sytuacją Kościoła w Polsce i z problemami związanymi z duszpasterstwem Rodzin. Wyrażając troskę o polskie rodziny, Prezydium stanowczo sprzeciwiło się decyzji parlamentarzystów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO. Prezydium podziela w całości stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie wyrażone w liście skierowanym na ręce Marszałka Sejmu RP. W liście tym czytamy: "Prezydium Rady podziela w pełni stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, która uważa, że Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną" oraz "ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny". Apelujemy zatem do polskich parlamentarzystów, aby swoimi decyzjami troszczyli się o integralne dobro polskich rodzin i promowali politykę prorodzinną. Zaniedbania w tej bowiem dziedzinie są jedną z głównych przyczyn masowej emigracji z Polski. Troska więc o polską rodzinę powinna być priorytetem polskiej racji stanu!"

Obrady zakończyła Msza święta celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W piątek, 6 stycznia uczestnicy modlili się w intencji abp Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, który w latach 2008-2009 był delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego

___________________________________________________________________________

3–5 PAŹDZIERNIKA 2014, LA FERTE SOUS JOUARRE POD PARYŻEM - zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 3 do 5 października 2014 r. odbyło się w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Tegoroczny temat spotkania brzmiał "Człowiek: stwórca czy stworzenie? Współczesne zagadnienia antropologiczne w duszpasterstwie".

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:
- Prof. Claudine Kieda (Francja): - Ewolucja pojmowania praw zwierząt i praw człowieka".
- Ks. Prof. Leszek Woroniecki SAC: "Gender - współczesna rewolucja antropologiczna".
- Ks. Piotr Ilwicki, Siostra Catherine Elizabeth Coce, Martial Codou: "Inicjatywy w Kościele francuskim służące obronie człowieka - Niewidzialny klasztor Jana Pawła II".

Uczestnicy zebrania wyrazili zaniepokojenie współczesnymi trendami kulturowymi zmierzającymi do degradacji człowieka i jego kultury. Równocześnie odnieśli się z wielkim uznaniem wobec wszystkich zaangażowanych w obronę godności i praw człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Dużo uwagi poświęcono zadaniom, przed jakimi stoją duchowni, osoby zakonne i świeckie w kontekście współczesnych zmian kulturowych. Podkreślono konieczność większego i bardziej świadomego zaangażowania ze strony laikatu w promowanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, począwszy od wychowania dzieci.

Zwrócono się też z apelem do przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu i europosłów o wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych projektów legislacyjnych godzących w dobro człowieka, małżeństwa i rodzin. Reprezentanci środowiska polskich emigrantów oczekują, że politycy wyznający chrześcijański system wartości, będą zdecydowanie i konsekwentnie bronić chrześcijańskiego modelu życia.

W trakcie spotkania objęto modlitwą Nadzwyczajny Synod Biskupów poświęcony tematyce rodziny, rozpoczynający się 5-go października 2014 roku.

Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się na początku października 2015 roku w Rzymie, w 10-tą rocznicę odejścia Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca. Obrady zakończyła Msza Święta celebrowana w intencji polskich emigrantów.

Apel:

Do członków Polskiego Parlamentu, Rządu i Polskich Europosłów.
Zgromadzeni na dorocznym spotkaniu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, wyrażamy głębokie zaniepokojenie treścią projektów legislacyjnych w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. Dlatego apelujemy o zdecydowany sprzeciw wobec ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która wbrew nazwie prowadzi do regulacji prawnych zagrażających dobru i godności człowieka.

Konwencja nie stanowi bowiem skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię gender sprzeczną z prawem naturalnym i uniwersalnym dobrem człowieka. Konwencja nie wprowadza też skutecznych instrumentów pomocy ofiarom przemocy.

Odnosi się wrażenie, że treść Konwencji służy rozmywaniu naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Z uwagi na te i inne bardzo poważne zastrzeżenia, kierując się troską o przyszłość narodu polskiego, zwracamy się z apelem o głosowanie przeciwko przyjęciu wspomnianego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy i promowanie takich rozwiązań prawnych, które będą mieć na celu dobro rodziny i narodu.

Ks. Krzysztof Tyliszczak
Prof. dr. hab. inż Piotr Małoszewski
Sekretarz Generalny Wiceprzewodniczący Rady Ks. Biskup Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

___________________________________________________________________________

21–23 LUTEGO 2014, WARSZAWA - spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach 21-23 lutego 2014 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ).

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stefan Wylężek - Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec - Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż - Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii.

Obradom PRDEZ przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W obradach uczestniczył także Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Józef Kloch, rzecznik prasowy Episkopatu i ks. Prałat Piotr Żendzian, Prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA.

Przedmiotem obrad było analiza stanu duszpasterstwa polskiej emigracji, przygotowanie tematyki i programu najbliższego zebrania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się we Francji - w La Ferte sous Jouarre w dniach od 3 do 5 października br. oraz wyzwania duszpasterskie w obliczu zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku i rocznicy 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Refleksją objęto także przesłanie papieża Franciszka z okazji wizyty biskupów polskich ad limina apostolorum.

Uczestnicy obrad wzięli również udział w koncercie w Teatrze Narodowym dedykowanym pamięci śp. ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. ks. Krzysztof Tyliszczak Sekretarz Rady